Kate B_Alexander Shamota_Jan 30 2018_009.jpg
Jaqueline-F_2018-205_02.jpg
Catlin F_© Alexander Shamota PHotography_Jan 03 2018_052.jpg
Samantha D_Alexander Shamota Photography_Apr 18 2018_001.jpg
Randi Q_© Alexander Shamota PHotography_Jan 16 2018_007.jpg
Roxanne M_Alexander Shamota Photography_Jan 23 2018_907.jpg
Lauren B_© Alexander Shamota PHotography_Mar 14 2018_064.jpg
Lauren-B_2018-3095.jpg
Mary Jane_2018_3761 1.jpg
Samantha D_29.12.2017-2958_01.jpg
Mariana Mac Adam_2018-0884.02.jpg
Lauren B_2018-2049.jpg
Jacey-M_2018-3676.jpg
Mary-Jane-K_2018-3649.jpg
Mary Jane_2018-3544.jpg
60s Sisters_2019-085.01.jpg
60s Sisters_2019-105.jpg
60s Sisters_2019-154.jpg
Kate B_Alexander Shamota_Jan 30 2018_009.jpg
Jaqueline-F_2018-205_02.jpg
Catlin F_© Alexander Shamota PHotography_Jan 03 2018_052.jpg
Samantha D_Alexander Shamota Photography_Apr 18 2018_001.jpg
Randi Q_© Alexander Shamota PHotography_Jan 16 2018_007.jpg
Roxanne M_Alexander Shamota Photography_Jan 23 2018_907.jpg
Lauren B_© Alexander Shamota PHotography_Mar 14 2018_064.jpg
Lauren-B_2018-3095.jpg
Mary Jane_2018_3761 1.jpg
Samantha D_29.12.2017-2958_01.jpg
Mariana Mac Adam_2018-0884.02.jpg
Lauren B_2018-2049.jpg
Jacey-M_2018-3676.jpg
Mary-Jane-K_2018-3649.jpg
Mary Jane_2018-3544.jpg
60s Sisters_2019-085.01.jpg
60s Sisters_2019-105.jpg
60s Sisters_2019-154.jpg
info
prev / next